city.title

ALGEMENE VOORWAARDEN OPPAS MADELIEF

Hierna: “Gebruikersvoorwaarden”

 1. Inleiding
  2. Gebruikersovereenkomst, registratie en gebruik
  3. Onderwerp van de Oppasvoorwaarden
  4. Beoordelingen
  5. Aansprakelijkheid van Gebruiker
  6. Privacybeleid
  7. Herroeping-, wijzigingen-, looptijd en opzegging van gebruikersovereenkomst
  8. Abonnement, gratis proefperioden, kosten, opzegging en tegoeden
  9. Facturering
  10. Toepasselijk recht, bevoegdheid en taal

Artikel 1  |  Inleiding

Oppas Madelief is gevestigd in Rotterdam aan de Havenstraat 37a, telefoonnummer is 0638502234 “hierna: Oppas Madelief ” beheert de website / het online platform www.oppasmadelief.nl “hierna: ‘het Platform” voor flexibele oppasdiensten. Door middel van het Platform kan de gebruiker, “hierna: ‘Gebruiker” een oppas zoeken, vinden en boeken voor flexibele oppasdiensten. Een Gebruiker is altijd de ouder of wettige verzorger van de op te passen kinderen. De dienstverlener, hierna: ‘Oppas” is een particulier die onder de Regeling Dienstverlening aan Huis valt, verleent een flexibele oppasdienst. Met flexibel wordt bedoeld: zo nu en dan, zonder vast karakter, niet stelselmatig voorkomend, incidenteel, last minute, “hierna: flexibel”. De vaste “niet flexibele” oppas wordt niet via het platform geboekt. De City Captain, franchiseneemster in elke stad “hierna: City Captain” is draagt de zorg bij het zoeken van een vaste oppas en is eerste aanspreekpunt van de Gebruiker. Gebruiker wordt gevraagd de informatie omtrent de Regeling Dienstverlening aan Huis goed door te lezen. Deze informatie kan je ook vinden op het platform onder FAQ. Na het lezen van deze informatie wordt de Gebruiker geacht zelf te kunnen beoordelen of de voorwaarden op de eventueel te boeken Oppas van toepassing zijn. Eventuele gevolgen van het niet van toepassing zijn van deze regeling komen voor rekening en risico van de Gebruiker. Voor het gebruik van Oppas Madelief dient Gebruiker de Gebruikersvoorwaarden zorgvuldig te lezen, deze kunnen worden opgeslagen en afgedrukt. Oppas Madelief faciliteert allereerst via het Platform en haar geautomatiseerde zoekmodule bij de totstandkoming van een opdrachtovereenkomst voor oppasdiensten tussen Gebruiker en Oppas (hierna: “Oppasovereenkomst”).

De Gebruiker sluit in beginsel 2 (twee) overeenkomsten:

 1. een overeenkomst tot het gebruik van het platform met Oppas Madelief, “hierna: Gebruikersovereenkomst” welke tot stand komt na de voorgeschrevenprocedure in artikel 2 van deze Gebruiksvoorwaarden.
  2. en een separate opdrachtovereenkomst voor het uitvoeren van oppaswerkzaamheden met de Oppas, “hierna: Oppasovereenkomst”. Voor de Oppasovereenkomst gelden de separate algemene voorwaarden van toepassing op de Oppasovereenkomst, die op de website www.oppasmadelief.nl staan en kunnen worden opgeslagen en worden afgedrukt.

Artikel 2  |  Gebruikersovereenkomst, registratie en gebruik

Deze Gebruikersvoorwaarden gelden als de bepalingen van de tussen Gebruiker en Oppas Madelief gesloten Gebruikersovereenkomst. Oppas Madelief is beheerder van het Platform en is gevestigd te Rotterdam op de Havenstraat 37a, telefoonnummer 0638502234 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder het nummer 53853997

 1. Hoofdactiviteit van Oppas Madelief is het aanbieden van een het Platform voor vraag en aanbod van oppasdiensten. Oppas Madelief faciliteert daarnaast via het Platform en een geautomatiseerde zoekmodule bij het sluiten van een Oppasovereenkomst tussen Gebruiker en Oppas.
 2. Gebruiker accepteert de Gebruikersvoorwaarden. Dit houdt in dat de Gebruiker de toegezonden gegevens uit het online registratieformulier, “hierna: Gebruikerprofiel” overdraagt aan Oppas Madelief. Dit gebeurt nadat de Gebruiker heeft ingestemd met de Gebruikersvoorwaarden en de Privacy Verklaring.
 3. Oppas Madelief stuurt vervolgens via een e-mail een bevestiging van de registratie van Gebruiker, de acceptatie door Gebruiker van de Gebruikersvoorwaarden en de Privacyverklaring van Oppas Madelief. Hiermee is de Gebruiksovereenkomst tussen Gebruiker en Oppas Madelief tot stand gekomen.
 4. De gegevens in het Gebruikersprofiel zijn door Gebruiker naar waarheid, actualiteit en volledigheid ingevuld. Gebruiker heeft de mogelijkheid het Gebruikerprofiel te bewerken. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens in het Gebruikersprofiel.
 5. Het Gebruikersprofiel is niet aan derden overdraagbaar. Iedere Gebruiker mag zich slechts een (1) Gebruikersprofiel registreren. Oppas Madelief behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, een Gebruikersprofiel te verwijderen en Gebruiker de toegang tot de Platform te weigeren. Het is een verwijderde Gebruiker niet toegestaan een nieuw Gebruikersprofiel aan te maken.
 6. Het Platform beantwoordt Gebruiker in zijn/haar behoeften aan een oppas / babysitter gerelateerde dienstverlening.
 7. Oppas Madelief is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen, functies van het Platform te veranderen, te verwijderen of nieuwe functies in te voegen, bijvoorbeeld door het gebruik van functies slechts onder bepaalde omstandigheden mogelijk te maken.
 8. Het is Gebruiker verboden, zonder goedkeuring van Oppas Madelief op het Platform van Gebruiker zelf of derden oppasdienst of overige diensten te werven en/of op andere dan de voorgeschreven wijze babysitters van Oppas Madelief te benaderen.

Oppas Madelief zal gebruiker direct verwijderen van het platform en stel daarnaast als sanctie hierop een direct opeisbare geldboete van EUR 150,- per overtreding.

Artikel 3  |  Onderwerp van de Oppasvoorwaarden

 1. Oppas Madelief biedt Gebruiker de mogelijkheid, het Platform te gebruiken en zich met een gebruikersprofiel te registreren, om flexibele oppasdiensten te kunnen zoeken, vinden en boeken.
 2. Oppas Madelief biedt Gebruiker tegen betaling van een vergoeding toegang tot het gebruik van de geautomatiseerde zoekmodule op het Platform van Oppas Madelief om met de Oppas tot een Oppasovereenkomst te komen, welke Oppas door Gebruiker in zijn boekingsaanvraag is uitgekozen. Oppas Madelief is niet verplicht tot enig resultaat van deze faciliteit of van de gekozen Oppas. Oppas Madelief stuurt de boekingsaanvraag van Gebruiker door aan een Oppas, die bij Oppas Madelief als Oppas is ingeschreven. De aangevraagde Oppas bepaalt geheel autonoom, of zij de Oppasdienst in overeenstemming met het boekingsaanvraag zal vervullen. Gebruiker zal zelfstandig instructies ten aanzien van de te verrichten Oppasdiensten geven aan Oppas. Oppas voert de Oppasdienst geheel naar eigen inzicht, rekening en verantwoording uit. Oppas Madelief heeft over de te leveren Oppasdiensten tussen Gebruiker en Oppas geen enkele zeggenschap en bemoeienis. Er bestaat tussen Oppas Madelief en Oppas geen arbeidsovereenkomst. Wijst een Oppas de boekingsaanvraag af, kan Gebruiker via het Platform opnieuw een passende vervangende Oppas zoeken, vinden en boeken.
 3. De daadwerkelijke vervulling van de plichten uit een Oppasovereenkomst (zie AV voor Oppas) wordt door Oppas Madelief niet gecontroleerd en kan derhalve ook niet aan Gebruiker worden gegarandeerd. De Gebruiker is zelf gehouden om te bepalen of de Oppasdienst in overeenstemming met de Oppasovereenkomst zijn uitgevoerd. Indien de oppasdienst niet in overeenstemming met de oppasovereenkomst is uitgevoerd dient gebruiker direct met Oppas Madelief contact op te nemen. Oppas Madelief bepaalt of de vraag en/of klacht gegrond is.
 4. Oppas Madelief levert geen werknemers voor het verrichten van de feitelijke Oppasdienst, maar biedt enkel een onafhankelijke Platform om vraag en aanbod op het gebied van Oppasdienst op elkaar af te stemmen middels haar geautomatiseerde zoekformule. Oppas Madelief verzorgt niet de betaling tussen Gebruiken en Oppas, dit spreken zij zelfstandig af. Indien het Oppas Madelief bekend wordt, dat een Gebruiker een Oppas een Oppasovereenkomst aanbiedt in strijd met de Regeling Dienstverlening aan Huis, dan geldt dit als buitengewone grond waarop deze Oppasovereenkomst onverwijld en zonder in kennisgeving beëindigd wordt.
 5. Indien een overeengekomen Oppasovereenkomst op enige wijze niet of niet geheel kan worden uitgevoerd, dan kán Oppas Madelief als een vorm van service Gebruiker en Oppas ondersteunen bij het vinden van een alternatief.
 6. Wanneer er een Oppasovereenkomst tussen Gebruiker en een Oppas tot stand komt, neemt Oppas Madelief geen deel aan de verdere betaling tussen Gebruiker en Oppas.
 7. Gebruiker en/of Oppas dient met vragen en/of klachten over de uitvoering van de oppasdienst en/of betalingen contact op te nemen met Oppas Madelief via info@oppasmadelief.nl of via de mail van de city captain. Oppas Madelief zal in overleg met Gebruiker en Oppas bepalen of de klacht gegrond is en mogelijk terugbetaling toewijzen.
 8. Een Oppas die door het Platform en de koppeling van Oppas Madelief bekend is geworden zal slechts gecontacteerd worden via het Platform en zal geen oppasdiensten meer verrichten indien er geen lopend abonnement is.
 9. Oppas Madelief is bereikbaar tussen 8:00 en 22:00 op info@oppasmadelief.nl en 0638502234. Per stad is er een city captain aangesteld die de vragen per stad beantwoordt.

Artikel 4  |  Beoordelingen

 1. Gebruiker kan op het platform beoordelingen en recensies achterlaten over de Oppas en haar verrichte dienst(en).
 2. Beoordelingen moeten op aantoonbare feiten berusten. Gebruiker dient de Oppas naar redelijkheid en billijkheid objectief te oordelen. Gebruiker mag geen beledigingen, smaad of andersoortige en niet relevante inhoud plaatsen die in strijd is met de goede zeden, de wet in het algemeen en in het bijzonder het wetboek van strafrecht. Beoordelingen die hier niet aan voldoen worden respectievelijk verwijderd. Beoordelingen geven te allen tijde uitingen van Gebruiker weer ofwel nimmer uitingen van Oppas Madelief. Oppas Madelief controleert beoordelingen steekproefsgewijs. Gegronde klachten over beoordelingen zullen worden gecontroleerd door Oppas Madelief en Oppas Madelief verschaft, indien nodig, ondersteuning.
 3. Gebruiker geeft Oppas Madelief met het inzenden van de beoordeling kosteloos ongelimiteerd naar tijd en omvang het gebruiksrecht van zijn beoordelingstekst. Oppas Madelief is gerechtigd, vrij over de beoordeling te beschikken en ze in het bijzonder voor verdere beoordelingsdiensten te bewerken en te gebruiken. De beoordelen worden via het Platform gepubliceerd en aan derden verstrekt.
 4. Het is verboden om met ongerechtvaardigde herhaaldelijke beoordelingen, zelfbeoordeling of andere beoordelingswijzen, het beoordelingssysteem te beïnvloeden.

Artikel 5  |  Aansprakelijkheid van Oppas Madelief

 1. Oppas Madelief is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de al dan niet (deugdelijke) uitvoering en/of voltooiing van de Oppasovereenkomst door Oppas en/of Gebruiker. De Oppasovereenkomst is een overeenkomst tussen Oppas en Gebruiker zelf, waarbij Oppas Madelief als partij niet betrokken is. In geval van vragen en klachten dient de Oppas en/of Gebruiker zich te richten tot Oppas Madelief. Oppas Madelief zal énkel een bemiddelde rol aannemen.
 2. Oppas Madelief is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het al dan niet van toepassing zijn van de Regeling Dienstverlening aan Huis en de gevolgen daarvan.
 3. Oppas Madelief zal haar verplichtingen uit hoofde van deze Gebruikersovereenkomst naar haar beste vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldigheid in acht nemen tegenover Gebruiker, Oppas en derden. Mocht de Gebruiker schade lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst, dan is Oppas Madelief jegens Gebruiker echter slechts aansprakelijk voor de schade die Gebruiker daardoor lijdt in geval van opzet of grove nalatigheid van de zijde van Oppas Madelief. Een eventuele aansprakelijkheid van Oppas Madelief tegenover Gebruikers, Oppas en/of derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Oppas Madelief gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) door haar verzekeraar wordt of kan worden uitbetaald, bij gebreke (om ongeacht welke reden) waarvan de schade maximaal drie keer de waarde van de laatstelijk geboekte oppaswerkzaamheden zal bedragen.
 4. De totale aansprakelijkheid van Oppas Madelief voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen is beperkt tot het bedrag dat u voor de jaarlijkse gebruiksvergoeding van een abonnement service tot een maximaal bedrag van driemaal de jaarlijkse gebruiksvergoeding.
 5. Oppas Madelief is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door verlies van gegevens, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van het Platform.
 6. Meer in het bijzonder zal Oppas Madelief in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: a) Handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een Overeenkomst, welke tot stand gekomen is door gebruikmaking van het Platform; b) De onmogelijkheid de website te gebruiken welke onmogelijkheid niet aan de Oppas Madelief toe te rekenen is of gelegen is in het niet functioneren van de door de Oppas Madelief gebruikte apparatuur of software. c) Het feit dat de informatie op de website en/of in het Bestand onjuist, onvolledig of niet actueel is: d) Het onrechtmatig gebruik van de systemen van Oppas Madelief, waaronder de website en Platfom, door een derde; e) Handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een Overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van het Platform.

Artikel 6  |  Aansprakelijkheid van Gebruiker

 1. Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Oppas Madelief door de wegens contractbreuk van de Gebruikersvoorwaarden voor het gebruik van het Platform van Gebruiker en/of door initiatie, implementatie, en/of beëindiging en/of liquidatie van de Oppasovereenkomst. Gebruiker vrijwaart verplicht zichzelf om Oppas Madelief te ex-honoreren voor alle schade, die aan Oppas Madelief wordt toegebracht door mogelijke claims van Gebruiker of derde partijen, door de contractbreuk van de Gebruikersvoorwaarden voor het gebruik van het platform van de Gebruiker en/of door initiatie, implementatie en/of beëindiging van de Oppasovereenkomst. 2. Gebruiker en Oppas zijn zélf verantwoordelijk voor het sluiten van een wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen-verzekering en het sluiten van de Oppasovereenkomst. Artikel 6 Privacy beleid 1. Oppas Madelief verzamelt, verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens van gebruikers van het Platform in overeenstemming met het Privacy beleid, “hierna: Privacystatement”.
 2. Oppas Madelief zal deze gegevens, inclusief de informatie over de door de Gebruiker geboekte diensten, gedurende de looptijd van de Gebruikersovereenkomst ter inzage bewaren in het Gebruikerprofiel, en Gebruiker de mogelijkheid bieden om gegevens aan te passen. De Gebruiker moet om toegang te krijgen tot dit gedeelte van de Platform inloggen met zijn e-mailadres en wachtwoord.

Artikel 7  |  Herroeping, wijzigingen, looptijd en opzegging van Gebruikersovereenkomst

 1. Omdat de Gebruikersovereenkomst tussen Oppas Madelief en Gebruiker tot stand komt onder de Wet Koop op Afstand, heeft Gebruiker, zijnde consument, in beginsel het recht op herroeping van de Gebruikersovereenkomst. Herroeping dient binnen veertien dagen na de totstandkoming van deze Gebruikersovereenkomst als vermeld in artikel 1.1 plaats te vinden door Oppas Madelief duidelijk per e-mail van de herroeping in kennis te stellen. Herroeping is niet meer mogelijk als met de uitvoering van de oppaswerkzaamheden conform de ‘Algemene Voorwaarden van toepassing op de Oppasovereenkomst’ is begonnen binnen voormelde termijn van veertien dagen.
  2. Oppas Madelief is gerechtigd de Oppasovereenkomst in overeenstemming met de wettelijke voorschriften te wijzigen. Dergelijke wijzigingen gelden als door Gebruiker aangenomen en treden onder de lopende Oppasovereenkomst in werking, indien Oppas Madelief de wijziging aan Gebruiker in tekstvorm mededeelt en Gebruiker deze wijzigingen niet binnen vier weken vanaf de ontvangst van de mededeling heeft weersproken. Van wijzigingen gaat geen terugwerkende kracht uit (wijzigingen gelden altijd voor de toekomst).
  3. De looptijd van de Gebruikersovereenkomst is onbeperkt. De Gebruikersovereenkomst kan door Gebruiker of Oppas Madelief met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken tegen het eind van de maand schriftelijk worden opgezegd. Onverminderd het bepaalde in dit lid blijft het recht tot onmiddellijke beëindiging van de Gebruikersovereenkomst op zwaarwegende gronden bestaan. Een beëindiging van de Gebruikersovereenkomst heeft op reeds gesloten oppasovereenkomsten geen invloed.
  4. Een annulering van de geboekte oppasdienst is kosteloos op basis van de Algemene Voorwaarden van toepassing op de Oppasovereenkomst k, bijvoorbeeld om een andere termijn of Oppas te kiezen of om volledig afstand te doen van de boeking.

Artikel 8  |  Membership, gratis proefperioden, kosten, opzegging en tegoeden

1  Membership

Om als Gebruiker toegang te krijgen tot het Platform is het een vereiste een Membership “hierna: Membership” af te sluiten. Oppas Madelief biedt de Gebruiker twee mogelijkheden:

1.1  Abonnement

Een mogelijkheid om als gebruiker toegang te krijgen tot het Platform is het afsluiten van een Abonnement, dat met een korting na invoer van een geldige actiecode, die maandelijks wordt voortgezet totdat Gebruiker het opzegt of Oppas Madelief het beëindigt. Gebruiker kan onbeperkt boeken.

1.2  Eenmalige boeking

Een andere mogelijkheid om als Gebruiker toegang te krijgen tot het Platform is om te kiezen voor een eenmailige boeking te maken, “hierna: eenmalige boeking”. Door het kiezen van een eenmalige boeking kan Gebruiker (eenmaal) gebruik maken van het Platform zonder een abonnement. Gebruiker betaald servicekosten na iedere oppasdienst. Het profiel blijft actief totdat Gebruiker het opzegt of Oppas Madelief het beeindigd.

 1.  kortingen

Door middel van “couponcodes” kan een korting worden ingevoerd op de website.

 1.  koritngskaartjes

Oppas Madelief verstrekt kaartjes met een code. Deze codes verschillen in waarde, bijvoorbeeld 1 maand gratis of 50% korting. Oppas Madelief zal in het geval van een cadeaukaart een code verstrekken met daarop een tegoed waarvan de hoogte ervan nader te bepalen is door koper. De kaart dient als betaling aan de oppas te worden gegeven na het oppassen. De oppas neemt contact op met Oppas Madelief. Oppas Madelief verzorgt de betaling naar de Oppas. Cadeaukaarten zijn alleen bruikbaar in gebieden waar Oppas Madelief actief is. Er is geen restitutie mogelijk en ongebruikte tegoeden worden niet teruggenomen.

 1.  Abonnement opzeggen

Gebruiker dient het Abonnement op te zeggen voordat dit maandelijks wordt verlengd om te voorkomen dat de abonnementskosten voor de daaropvolgende maand in rekening worden gebracht. Dit kan onder “mijn acccount” kopje betalingen. Zeg je abonnement 1 dag voor de nieuwe afschrijfdatum op om rekening met de verwerkingstijd te houden.

Voorbeeld van een opzegging door gebruiker: Maandelijkse verleng-datum = 14de > opzegging 18 juni  >  einde abonnement 13 juli – 24:00u

 1. Recht op intrekking

Gebruiker verleent expliciet toestemming voor het feit dat het Abonnement direct in gaat wanneer Gebruiker tijdens de registratie, na koppeling van de bankgegevens, op voltooien klikt. Hiermee krijgt Gebruiker direct toegang tot het Platform en kan in feite direct een boekingsaanvraag versturen. Gebruiker stemt er bovendien mee in dat het recht op intrekking dan verloren gaat. Dit heeft geen invloed op het recht om het Abonnement op enig moment op te zeggen.

Artikel 9 |  Facturering

 1. Facturering abonnement:

Wanneer de gebruiker kiest voor een Abonnement, krijgt Oppas Madelief de autorisatie om maandelijks vooraf de abonnementskosten tegen het dan geldende tarief af te schrijven.  Gebruiker autoriseert Oppas Madelief om dergelijke variërende bedragen, die maandelijks in één of meerdere keren kunnen worden gefactureerd, in rekening te brengen.

 1. Prijswijzigingen / tariefswijziging

Oppas Madelief behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken prijzen voor de service en onderdelen hiervan op enigerlei wijze en te allen tijde te wijzigen. Prijswijzigingen voor de service gaan pas na minimaal 30 dagen in, nadat Gebruiker via e-mail een kennisgeving heeft ontvangen.

3 Factureringscyclus

De abonnementskosten voor gebruik van het Platform worden in rekening gebracht aan het begin van het betaalde gedeelte van het Abonnement en elke maand daarna, tenzij en totdat Gebruiker het Abonnement opzegt. Oppas Madelief brengt de kosten elke maand automatisch in rekening op de kalenderdag die overeenkomt met het begin van het betaalde Abonnement. Abonnementskosten worden volledig geïncasseerd op het moment van betaling. Oppas Madelief behoudt zich het recht voor om het tijdstip van de facturering te wijzigen, met name, zoals hieronder is aangegeven, als we het bedrag niet in rekening kunnen brengen. Als het betalende abonnement is ingegaan op een dag die niet in een bepaalde maand valt, kan Oppas Madelief de kosten in rekening brengen op een dag in de toepasselijke maand of een andere dag die Oppas Madelief geschikt acht. Bijvoorbeeld: Gebruiker start Abonnement op 31 januari, dan is de volgende betalingsdatum waarschijnlijk 28 februari en wordt Gebruiker op die datum gefactureerd. De verlengingsdatum kan veranderen door wijzigingen in het Abonnement. ‘Facturering’ of ‘in rekening brengen’, zoals gebruikt in deze Gebruikersvoorwaarden, betekent een afschrijving, debitering of andere betalingsvereffening, zoals van toepassing. Tenzij anderszins is vermeld, verwijst maand of maandelijks naar de factureringscyclus.

 1. Geen terugbetalingen

Oppas Madelief verricht geen terugbetaling of creditering voor gedeeltelijk gebruikte perioden. Na opzegging van een Abonnement blijft de Gebruiker toegang behouden tot de service tot het einde van de laatste factureringsperiode.

Artikel 10 | Toepasselijk recht, bevoegdheid rechter, nietigheid en recht tot wijziging

 1. Met betrekking tot de Gebruikersovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing .
 2. In geval van geschillen tussen Oppas Madelief en Gebruiker en/of tussen Oppas Madelief en Oppas zullen deze worden voorgelegd en beslecht door de rechter te Amsterdam.
 3. Mocht een van deze bepalingen om wat voor reden dan ook nietig blijken te zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepaling(en) in deze Gebruikersvoorwaarden onverlet.
 4. Oppas Madelief heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP OPPASOVEREENKOMST

 1. Tot stand komen van de oppasovereenkomst (opdrachtovereenkomst)
  2. Onderwerp van de oppasovereenkomst
  3. Prijs en de betaling
  4. Annulering en de opzegging
  5. Aansprakelijkheid
  6. Toepasselijk recht, bevoegdheid en taal

Algemene voorwaarden

Oppas Madelief is gevestigd op de Havenstraat 37a 3024SG te Rotterdam: ‘Oppas Madelief’ beheert de website ofwel platform www.oppasmadelief.nl, hierna: “het Platform”. Door middel van het Platform kan de gebruiker, hierna: “Gebruiker” een oppas online zoeken, vinden en inboeken, beoordelen en online uitbetalen. De dienstverlener, “hierna: Oppas” is een particulier die onder de Regeling Dienstverlening aan Huis flexibele Oppas-diensten verleent via het Platform. Niet . Met flexibel wordt bedoelt: zo nu en dan, zonder vast karakter, niet stelselmatig voorkomend, incidenteel, last-minute, “hierna: flexibel”. De “vaste” oppasafspraken worden via de City captain geregeld en vallen onder de “regeling dienstverlening aan huis”. De City Captain, franchiseneemster in elke stad “hierna: City Captain” is draagt de zorg bij het zoeken van een vaste oppas en is eerste aanspreekpunt van de Gebruiker.

Gebruiker wordt gevraagd de informatie omtrent de Regeling Dienstverlening aan Huis goed te lezen. Deze informatie kan worden gevonden onder aan de website onder ‘regeling dienstverlening aan huis’. Na het lezen van deze informatie wordt Gebruiker geacht zelf te kunnen beoordelen of de voorwaarden waaronder deze Regeling van toepassing is, ook op de eventueel te boeken flexibele Oppas van toepassing zal zijn. Eventuele gevolgen van het niet van toepassing zijn van deze Regeling komen voor rekening en risico van Gebruiker. Gebruiker stemt in met de Gebruiksvoorwaarden, heeft een Gebruiksovereenkomst met Oppas Madelief gesloten en heeft via het Platform een boekingsverzoek ingediend. Oppas Madelief biedt zelf geen oppasdiensten aan.

Oppas Madelief faciliteert uitsluitend via het Platform en haar geautomatiseerde zoekmodule slechts bij de totstandkoming van overeenkomsten tot dienstverlening tussen Gebruiker en Oppas. In dit verband treedt Oppas Madelief op als gevolmachtigd vertegenwoordiger voor Oppas. Via Oppas Madelief ontvangt de Oppas oppasverzoek(en) en wordt geacht deze zoveel als mogelijk te accepteren. Oppas Madelief bevestigt boekingsverzoeken aan Gebruiker. Oppas Madelief oordeelt niet over het al dan niet aannemen van een boekingsverzoek van Gebruikers door Oppassers.

Gebruiker sluit in beginsel 2 (twee) overeenkomsten :

 1. Een gebruikersovereenkomst met Oppas Madelief over het gebruik van het Platform door acceptatie van de Algemene Voorwaarden van toepassing voor Gebruiker, hierna: “Gebruikersvoorwaarden”;
 2. Een opdrachtovereenkomst voor het uitvoeren van een oppasdienst met Oppas, hierna: “Oppasovereenkomst”. Op de oppasovereenkomst tussen Oppas en Gebruiker zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing en komt tot stand nadat de orderprocedure in artikel 1 lid 2 is uitgevoerd.

Artikel 1  |  Tot stand komen van de Oppasovereenkomst (opdrachtovereenkomst)

 1. De Oppasovereenkomst tussen Gebruiker en Oppas is een overeenkomst met elementen van werk- en arbeidsverhoudingen onder de toepasselijkheid van de Regeling Dienstverlening aan Huis. De partijen in de overeenkomst zijn uitsluitend Gebruiker en Oppas. Gebruiker heeft ten opzichte van de Oppas een vordering tot nakoming tot het uitvoeren van de oppasdienst, zoals die voortvloeit uit het boekingsverzoek van Gebruiker. De Oppas heeft tegenover Gebruiker een vordering tot nakoming van de betaling vanaf het moment dat de overeengekomen oppasdienst is voltooid. De vergoeding is altijd inclusief de conform de Regeling Dienstverlening aan Huis verschuldigde 8% vakantiegeld per jaar, ziekteverzuim en door oppas opgebouwde wettelijke vakantiedagen.
 2. Een Oppasovereenkomst komt als volgt tot stand:
  Gerbuiker maakt een boeking op de site, de oppas houdt haar online beschikbaarheid bij en gaat ook oppassen als hij of zij is geboekt. Na 2x een oppasboeking afzeggen wordt de oppas van de site verwijderd.
 3. Indien bij een boekingsverzoek van Gebruiker de zoekmodule op het Platform géén resultaat oplevert, dan kan er geen oppasovereenkomst tot stand komen.

Artikel 2  |  Onderwerp van de oppasovereenkomst

 1. De oppasdienst uit hoofde van deze overeenkomst bestaan uit de door Gebruiker via het Platform geboekte en door Oppas geaccepteerde oppasdienst.
 2. Oppas voert de Oppasovereenkomst uit naar eigen wijze en verantwoordelijkheid, rekening houdend met de bepalingen van de Oppasovereenkomst.
 3. Gebruiker geeft de Oppas voor de Oppasdienst alle vereiste informatie en hulp om de oppasdiensten te kunnen uitvoeren. Gebruiker zorgt ervoor dat zij alle benodigde voorbereiding heeft getroffen voor de start van de Oppasdienst. Dit geldt zeker voor bijzonderheden omtrent de kinderen (bijv. ziekte, allergieën, dieet) en de toegangsverlening tot de woning waar de dienstverlening plaats zal vinden.
 4. De Oppasdienst start vanaf het geboekte tijdstip óf vanaf het moment dat de Oppas is gearriveerd óf vanaf het (op een later moment) overeengekomen tijdstip.
 5. De totale oppasduur kan afwijken van de geboekte oppasduur. De geboekte oppasduur is indicatief.

Artikel 3  |  Prijs en de betaling

 1. Na voltooiing van de overeengekomen oppasdienst door Oppas is Gebruiker verplicht de prijs te betalen aan de oppas zoals aangegeven bij het profiel van de oppas. De betaling gebeurt direct aan de oppas, contant of via een online overmaking. Oppas Madelief faciliteert dit niet. Indien het uurtarief van de oppas wordt gewijzigd geldt het oude uurtatief bij al gemaakte boekingen.

Artikel 4  |  Annulering en de opzegging van een oppasdienst

1.Ouders kunnen een oppas kosteloos annuleren.

Artikel 5  |  Aansprakelijkheid

 1. Oppas zal de door Gebruiker geboekte oppasdienst naar beste vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldigheid betrachten jegens Gebruiker, dienst kinderen en/of derden. Mocht Gebruiker schade lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van deze oppasovereenkomst, dan is Oppas jegens Gebruiker echter uitsluitend aansprakelijk voor de schade die Gebruiker en/of dienst kinderen daardoor lijdt in geval van opzet of grove nalatigheid van de zijde van Oppas.
  Een eventuele aansprakelijkheid van Oppas jegens Gebruiker, dienst kinderen en/of derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Oppas gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) door haar verzekeraar wordt of kan worden uitbetaald, bij gebreke (om ongeacht welke reden) waarvan de schade maximaal drie keer de waarde van de geboekte oppasdienst van het betreffende geval zal bedragen.
 2. Oppas Madelief heeft enkel een bemiddelende rol en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade waar de Oppas verantwoordelijk voor kan worden gehouden, van welke aard dan ook.
 3. Gebruiker en de Oppas zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

Artikel 6  |  Toepasselijk recht, bevoegdheid en recht tot wijziging

 1. Op de Oppasovereenkomst is het: ‘Nederlands recht van toepassing’.
 2. In geval van geschillen tussen Oppas en Oppas Madelief zullen deze worden voorgelegd en beslecht door de rechter te Amsterdam.
 3. Mocht een van deze bepalingen om wat voor reden dan ook nietig blijken te zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepaling(en) in deze algemene voorwaarden onverlet.
 4. Oppas Madelief heeft het recht deze voorwaarden voor Oppas van tijd tot tijd te wijzigen.